Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w WyszkowiePowiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie, działając zgodnie z § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, iż posiada do przekazania w formie darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, lecznicza, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych:

L.p Nazwa składnika majątku Numer inwentarzowy Opis
1. Ford Fusion 774-741-01

Rok produkcji - 2005 Przebieg - 96068

Przeznaczony do przewozu 5 osób

Pojemność skokowa silnika 1,388 cm3 (benzyna)

Wartość początkowa - 42 268,68zł

Stan techniczny - dobry, adekwatny do przebiegu i okresu eksploatacji

1.    Dokonanie darowizny może nastąpić na pisemny wniosek podmiotów określonych w § 39 powołanego na wstępie rozporządzenia.
2.    Podmioty zainteresowane darowizną w/w samochodu winny w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszej informacji, złożyć pisemny wniosek do Kierownika Powiatowego Inspektoratu w Wyszkowie, ul. Serocka 3, 07-200 Wyszków, zawierający w szczególności:
- statut zainteresowanego podmiotu;
- pisemne uzasadnienie potrzeb;
- wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego;
- zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.
3.    Podmiot, na rzecz którego zostanie dokonana darowizna zbędnego składniku rzeczowego majątku ruchomego, zostanie powiadomiony o miejscu i terminie jego odbioru.
4.    Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie w/w składnika majątku jest:

Edmund Matey
Kierownik Powiatowego Inspektoratu w Wyszkowie
tel. 602 403 014