Na terenie gospodarstwa, na użytek własny, można dokonać uboju świń, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz cieląt do 6 m-ca życia. Ubojowi można poddawać zwierzęta
• Zdrowe
• Nie podlegające ograniczeniom z powodu podejrzenia lub stwierdzenia chorób zakaźnych zwierząt
• Po upływie okresów karencji produktów leczniczych w przypadku zwierząt leczonych
• Oznakowane (w przypadku cieląt, kóz i owiec)
• Przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt (humanitarny ubój, kwalifikacje osób dokonujących uboju).

Ubój zwierzęcia (nie dotyczy drobiu i zajęczaków) należy zgłosić telefonicznie powiatowemu lekarzowi weterynarii z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
W przypadku uboju cieląt, owiec lub kóz obowiązuje pisemne powiadomienie zgodne z wzorem zawartym w rozporządzeniu w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. Powiadomienie pisemne zawiera jednocześnie deklarację o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) pochodzącego od ubijanych zwierząt.
Obowiązkowemu badaniu na obecność włośni podlega mięso świń i nutrii poddanych ubojowi a także dzików odstrzelonych na użytek własny, na koszt posiadacza tego mięsa.
Badanie poubojowe tusz w/w zwierząt nie jest obowiązkowe, ale może zostać przeprowadzone na wniosek posiadacza mięsa.
Mięso świń, nutrii oraz dzików nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem od urzędowego lekarza weterynarii zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu próbek mięsa na obecność włośni, lub też, o uznaniu mięsa za zdatne do spożycia przez ludzi. Mięso takie może być wykorzystane tylko i wyłącznie na użytek własny.

Kary
Za wprowadzenie na rynek mięsa pochodzącego z produkcji mięsa na użytek własny grozi kara pieniężna w wysokości od 1000 do 5000 zł.
Za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, w tym za nie zgłoszenie uboju zwierząt grozi kara w wysokości od 100 do 2000 zł.

Wykaz osób posiadających uprawnienia do przeprowadzenia uboju zwierząt

INFORMACJA - Ubój na użytek własny – materiał szczególnego ryzyka (SRM)