Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie zawiadamia się zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r.  poz. 267 z późn. zm.), że zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii, techników weterynarii oraz osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie określonym w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.).
Osoby zainteresowane podjęciem wykonywania tych czynności winny złożyć stosowne podanie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wyszkowie
w terminie do 28 listopada 2015r.