W związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Republika Włoska), której potencjalnym źródłem zakażenia są dzikie ptaki poleca się:

1. Zabezpieczenie obiektów na fermach przed dostępem dzikich ptaków, w celu uniemożliwienia im kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą;
2. Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji, celem uniknięcia wprowadzenia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, przez osoby mające bezpośredni kontakt z utrzymywanym drobiem;

3. Sprawdzenie wpisów potwierdzających przeprowadzenie dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy oraz ocena wizualna skuteczności udokumentowanych zabiegów mycia i dezynfekcji tych pojazdów;
4. Niezwłoczne informowanie powiatowych lekarzy weterynarii o zaobserwowaniu u drobiu niepokojących objawów, mogących sugerować wystąpienie w stadzie choroby zakaźnej (nowy wariant wirusa charakteryzuje się wysokim stopniem zaraźliwości oraz rozwija wśród niespecyficznych objawów takich jak: apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, spadek produkcji oraz umiarkowana śmiertelność);
5. Zgłaszanie w powiatowych inspektoratach weterynarii zamiaru przywozu drobiu, w ramach handlu wewnątrzwspólnotowego, z 24-godzinnym wyprzedzeniem;
6. Bezwzględne przestrzeganie zakazu wprowadzania na fermy osób nieupoważnionych;
7. Należy rozważyć wyłożenie na stałe mat dezynfekcyjnych, jako jednego z elementów skutecznej bioasekuracji.