Zgodnie z art. 85aa. rozdział 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2014, poz. 1539 ze zm.) kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w:

-   art. 46 ust. 3 pkt 5, nie zaopatruje zwierząt w świadectwa zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności;

-   art. 46 ust. 3 pkt 5a, będąc posiadaczem zwierząt nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźną zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§ 1 ust. 1 pkt 2 lit b rozporządzenia MRiRW);

-   art. 46 ust. 3 pkt 7, nie oczyszcza, nie odkaża, nie przeprowadza deratyzacji i dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt, a także nie oczyszcza i odkaża środków transportu, podlega karze pieniężnej  w wysokości od 0,25 do 1,3;

-   art. 46 ust. 3 pkt 8b, będąc dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego nie zgłasza przypadków padnięć lub nie dostarcza  odstrzelonych zwierząt łownych do określonych miejsc, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,25 do 1,3;

-   art. 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do dwukrotności (§ 1 ust. 1 pkt 2 lit d,  § 1 ust. 1 pkt 2 lit c, e, g, h, i, j rozporządzenia MRiRW);

-   art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt, w tym nie karmi i nie poi w określony sposób, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 (§ 1 ust. 1 pkt 1 lit b, c, § 1 ust. 1 pkt 2 lit a, f rozporządzenia MRiRW);

·      kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji administracyjnych powiatowy lekarz weterynarii albo graniczny lekarz weterynarii.


z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków